Pre zlepšenie služieb používa tento web - ako dnes už takmer všetky - tzv. cookie. Návštevou webu automaticky vyjadruješ tvoj súhlas s používaním týchto súborov.

Please enable JS

vstup 18+ | autorské práva | copyright | používanie stránky

copyright © 2015 až po súčasnosť, andy sebastian morávek

Vstup od 18, právne informácie používania týchto stránok, copyright, cookies

05 dec 2015 / Autor:  / web

Tieto stránky obsahujú aj sexuálne explicitný materiál v obrazovej, textovej, príp. inej forme. Tvojim vstupom na ne automaticky potvrdzuješ, že máš viac ako 18, prípadne ako 21 rokov - ak to tak vyžaduje zákon. Všetky erotické modelky a modeli na celom tomto webe sú starší než 18 rokov.

Obsah:

00. Podmienky používania
01. Duševné vlastníctvo, autorské práva a ochranné známky
02. Súhlas s Podmienkami používania
03. Zmena Podmienok používania
04. Politika zachovania dôvernosti informácií
05. Vzdania sa zodpovednosti
06. Registrácia
07. Prispievateľ
08. Obmedzenie zodpovednosti
09. Obsah/software tretích strán
10. Vlastnícke práva k Webovým stránkam
11. Nároky z porušenia autorských práv v USA
12. Náhrada škody a zbavenie zodpovednosti
13. Ukončenie prevádzky stránok
14. Riešenie sporov
15. Oddeliteľnosť
16. Nemožnosť vzdania sa práv
17. Nadpisy

Copyright © 2016, Andy Sebastian Morávek

Tieto webové stránky (ďalej aj "web") ti prináša Andy Sebastian Morávek, resp. Andy Sebastian Morávek - something4u.

00. Podmienky používania

Tvojim vstupom na stránky AndyMoravek.sk akceptuješ bez výhrady všetky nižšie uvedené Podmienky používania. Pokiaľ s niektorou z Podmienok používania nesúhlasíš, tieto stránky opusť a ďalej nepoužívaj.

Tieto stránky obsahujú aj sexuálne explicitné materiály v obrazovej, textovej a inej forme. Tvojim vstupom na ne automaticky potvrdzuješ, že máš viac ako 18, prípadne ako 21 rokov - ak to tak vyžaduje zákon. Všetky erotické modelky a modeli na celom tomto webe sú starší než 18 rokov.

Nižšie uvedené Podmienky používania upravujú tvoj prístup na tento web a jeho používanie. Na konkrétny obsah, dáta, materiály alebo informácie uvedené na tomto webe alebo získané jeho prostredníctvom ("obsah") ako aj na špecifický obsah, dáta, materiály alebo informácie, ktoré môžete vložiť, poskytnúť a/alebo zverejniť na webe ("Užívateľský obsah") sa môžu vzťahovať špecifické podmienky. Takéto špecifické podmienky môžu dopĺňať tieto Podmienky používania alebo ich nahrádzať, avšak výlučne v rozsahu, v akom to uvádzajú.

01. Duševné vlastníctvo, autorské práva a ochranné známky

Andy Sebastian Morávek je výlučným nositeľom majetkových práv k stránkam AndyMoravek.sk a k jeho obsahovým častiam v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon). Andy Sebastian Morávek je v súlade s ustanovením § 18 Autorského zákona oprávnený uplatňovať svoje majetkové práva k týmto internetovým stránkam a domáhať sa ochrany svojich práv nárokmi vyplývajúcimi z ustanovenia § 56 Autorského zákona.

Texty, obrázky (okrem použitých voľne šíriteľných) a všetky grafické úpravy týchto stránok sú predmetom autorského práva a ako také sú chránené autorským zákonom. Akýkoľvek spôsob použitia diela chráneného autorským zákonom podlieha v zmysle § 18 ods. 2 Autorského zákona predchádzajúcemu písomnému súhlasu Andyho Sebastiana Morávka. V súlade s § 24 Autorského zákona je zakázané vyhotovovať rozmnoženiny diela na účely, ktoré sú priamo alebo nepriamo obchodné.

Citácie textov (nepozmenené, neupravované) je možné použiť na iných webových stránkach jedine v prípade uvedenia ich zdroja, čiže "www.AndyMoravek.sk" alebo priameho linku na predmetný článok.

Užívateľ stránok AndyMoravek.sk je oprávnený sťahovať informácie z webových stránok do dočasných zložiek výlučne pre svoju osobnú potrebu. Podmienkou sťahovania je zákaz vymazať, odstrániť, zmeniť alebo upraviť internetové stránky alebo ich obsahové časti alebo zmeniť a odstrániť akýkoľvek znak alebo logo, ktorý je súčasťou obchodného mena Andyho Sebastiana Morávka, jeho produktov alebo služieb.

Autorské práva a všetky ďalšie vlastnícke práva k Obsahu, ktorý poskytuje Andy Sebastian Morávek, software k prevádzkovaniu a zverejneniu Webových stránok, kompilácia dát na Webových stránkach a poradie, sled a usporiadanie týchto Webových stránok patria Andymu Sebastianovi Morávkovi a/alebo jeho partnerom alebo poskytovateľom licencie. Akékoľvek práva k Obsahu, ktoré nie sú výhradne poskytnuté v tomto dokumente, sú vyhradené.

02. Súhlas s Podmienkami používania

Prístupom a používaním týchto Webových stránok súhlasíte s tým, že budete právne viazaný Podmienkami používania a všetkými podmienky, ktoré sú v nich obsiahnuté alebo na ktoré odkazujú alebo akýmikoľvek doplňujúcimi podmienkami, ktoré sú uvedené na týchto Webových stránkach. Ak nesúhlasíte so všetkými Podmienkami používania, tieto Webové stránky by ste nemali používať.

03. Zmena Podmienok používania

Andy Sebastian Morávek môže tieto Podmienky používania kedykoľvek zmeniť. Zmenené Podmienky používania nadobudnú účinnosť uverejnením na týchto Webových stránkach. Ak budete aj naďalej po takomto zverejnení tieto Webové stránky navštevovať a používať ich, bude sa mať za to, že s príslušnými zmenami súhlasíte. Odporúčame Vám, aby ste pravidelne sledovali platnosť všetkých podmienok. Iné webové stránky patriace Andymu Sebastianovi Morávkovi môžu mať svoje špecifické podmienky používania, ktoré sa vzťahujú na používanie týchto stránok.

Andy Sebastian Morávek si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tieto Webové stránky alebo ich Obsah prestať prevádzkovať alebo zmeniť či aktualizovať. Andy Sebastian Morávek si tiež vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu bez predchádzajúceho upozornenia a výhradne podľa vlastného rozhodnutia s okamžitou platnosťou obmedziť, odmietnuť alebo zakázať ktorejkoľvek osobe prístup na Webové stránky alebo akúkoľvek ich časť.

04. Politika zachovania dôvernosti informácií

Osobné údaje poskytované alebo zhromažďované prostredníctvom týchto Webových stránok alebo v súvislosti s nimi budú využívané výlučne v súlade so zákonom č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

05. Vzdania sa zodpovednosti

VŠETKY INFORMÁCIE (VRÁTANE - ALE NIELEN - TEXTU, OBRÁZKOV, GRAFIKY, ODKAZOV A ĎALŠÍCH MATERIÁLOV) NA TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNKACH SÚ POSKYTOVANÉ "TAK AKO SÚ" A "TAK AKO SÚ K DISPOZÍCII". Andy Sebastian Morávek, JEHO PARTNERI A DODÁVATELIA TÝMTO VÝSLOVNE ODMIETAJÚ V ROZSAHU, V AKOM TO JE PRÍPUSTNÉ PODĽA PRÁVNYCH PREDPISOV, AKÉKOĽVEK PREHLÁSENIA A ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU (BEZ OHĽADU NATO, ČI BOLI POSKYTNUTÉ VÝSLOVNE ALEBO NEVÝSLOVNE), VRÁTANE ZÁRUKY ZA SPÔSOBILOSŤ NA AKÝKOĽVEK DANÝ ÚČEL, NEPORUŠENIE PRÁV ALEBO V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVANÍM TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNOK ZA OBSAH ALEBO UŽÍVATEĽSKÝ OBSAH.

Andy Sebastian Morávek, partneri a dodávatelia neposkytujú záruky alebo prehlásenia, že (i) tieto Webové stránky splnia Vaše požiadavky, (ii) Webové stránky budú prevádzkované neprerušene, včasne, bezpečne a bez chýb, a že (iii) výsledky, ktoré je možné získať na základe používania týchto Webových stránok (vrátane akýchkoľvek informácií a materiálov na týchto Webových stránkach) budú správne, úplné, presné, spoľahlivé alebo inak splnia Vaše požiadavky.

Tieto Webové stránky sú verejne prístupné. V prípade uvedenia Užívateľského obsahu na tieto Webové stránky nemožno predpokladať zachovanie dôvernosti informácií. Dôverné informácie tu neuvádzajte.

Andy Sebastian Morávek, partneri a dodávatelia nenesú žiadnu zodpovednosť za prerušenie prevádzky alebo chyby internetu, siete alebo hostingových služieb a nezaručujú, že tieto Webové stránky alebo služby, ktoré zabezpečujú dostupnosť týchto Webových stránok alebo elektronická komunikácia odoslaná Andym Sebastianom Morávkom neobsahuje vírusy alebo iné škodlivé prvky.

Sťahovanie alebo iné získavanie akýchkoľvek materiálov na základe užívania týchto Webových stránok je plne na Vašom rozhodnutí a znášate s tým spojené riziko. Vy budete výlučne zodpovedný za akékoľvek poškodenie Vášho počítačového systému alebo stratu dát v dôsledku stiahnutia akýchkoľvek materiálov.

06. Registrácia

Prístup k niektorým častiam Webových stránok a využívanie určitých funkcií alebo prvkov týchto Webových stránok môže byť podmienené Vašou registráciou ako prispievateľa. Táto registrácia je zadarmo.

Pri registrácii si musíte zvoliť jedinečné užívateľské meno alebo "prezývku" ("nick") a heslo a musíte uviesť jedinečnú, platnú, aktuálnu a overiteľnú emailovú adresu. Nie je povolené používať duplicitné užívateľské mená a e-mailové adresy. V prípade, ak Vami zadané užívateľské meno alebo adresu už niekto používa, budete vyzvaný, aby ste si zvolili iné. Vaše registračné údaje potvrdíme emailom. V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nebudú uvedené informácie dodané, môže vám byť zamietnutý alebo ukončený prístup k oblastiam, funkciám alebo prvkom, na ktoré sa registrácia vzťahuje, alebo zamietnuté alebo ukončené ich používanie. Z dôvodu zachovanie presnosti a aktuálnosti registračných údajov ste povinný bezodkladne uskutočniť aktualizáciu registrácie. Za zachovanie dôvernosti Vášho hesla nesiete výlučne zodpovednosť Vy. Vyhradzujeme si právo zmeniť Vaše užívateľské meno alebo vymazať obsah, ktorý ste zverejnili na Webových stránkach, alebo zamietnuť či zrušiť Vašu registráciu, ak si zvolíte užívateľské meno, ktoré je, podľa nášho výlučného uváženia, obscénne, neslušné, hanlivé alebo inak nevhodné. Tiež ste výlučne zodpovedný za obmedzenie prístupu k svojmu počítaču / počítačom. Súhlasíte s tým, že budete zodpovedný za všetky aktivity realizované z Vášho účtu, pod Vašim užívateľským menom a/alebo heslom v dôsledku Vášho konania, nečinnosti alebo nedbalosti. Súhlasíte s tým, že ak sa dozviete o akomkoľvek podozrivom alebo neoprávnenom správaní týkajúcom sa Vášho účtu, užívateľského mena a/alebo hesla, budete ma okamžite kontaktovať. Na základe vlastného rozhodnutia môžeme zrušiť registráciu akejkoľvek špecifickej emailovej služby alebo ISP.

07. Prispievateľ

V prípade uvedenia akéhokoľvek Užívateľského obsahu na týchto Webových stránkach súhlasíte s tým, že príslušný materiál bude vhodný, konštruktívny a relevantný a nebude obsahovať žiaden príspevok, ktorý by bol nezákonný alebo z iných dôvodov nespôsobilý na zverejnenie, vrátane, ale nielen, príspevkov, ktoré (i) môžu byť hanlivé alebo poškodzujúce inú osobu alebo subjekt, (ii) by mohli spôsobiť ujmu inej osobe alebo ujmu na majetku alebo inak hanobiť alebo obťažovať akúkoľvek osobu alebo organizáciu, (iii) by mohli porušovať zákonné práva osôb (vrátane práva na súkromie alebo zverejnenie), (iv) sú kultúrne, eticky alebo inak neprijateľné alebo (v) podnecujú alebo nabádajú na nezákonnú činnosť.

Pred uvedením akéhokoľvek materiálu musíte vynaložiť primerané úsilie na kontrolu a odstránenie vírusov alebo iných prvkov, ktoré môžu infikovať alebo narušiť stránky. Ďalej nebudete prostredníctvom Webových stránok rozosielať reťazové listy, pyramídové hry, prieskumy alebo ponuky. Nebudete tiež falšovať hlavičku alebo pozmeňovať identifikačné alebo iné údaje, aby ste zakryli pôvod určitého Obsahu a/alebo Užívateľského obsahu prenášaného prostredníctvom našich Webových stránok a tiež nebudete nepoctivo meniť svoju prítomnosť na Webových stránkach. Nebudete nijak zasahovať alebo narušovať naše stránky, servre alebo siete a nepodniknete žiadne kroky, ktoré neprimerane alebo disproporčne zaťažia našu infraštruktúru.

Potvrdzujte, prehlasujete a zaručujete sa, že Užívateľský obsah uvedený na týchto Webových stránkach nebude porušovať žiadne vlastnícke práva iných strán, ako napríklad autorské práva, ochranné známky, patenty ani povinnosť zachovávať dôvernosť informácií.

Ste si vedomý a súhlasíte s tým, že akékoľvek Vaše nápady, podania alebo názory či Užívateľský obsah, ktorý zverejníte na Webových stránkach, a ktorý nie je chránený právami duševného vlastníctva, môže ktorýkoľvek ďalší prispievateľ využiť bez toho, aby ste mali nárok na náhradu alebo uplatnenie iných práv.

Týmto poskytujete Andymu Sebastianovi Morávkovi právo Užívateľský obsah, ktorý umiestnite na tieto Webové stránky alebo akékoľvek iné webové stránky Andyho Sebastiana Morávka alebo v iných marketingových materiáloch či materiáloch týkajúcich sa PR Andyho Sebastiana Morávka alebo v akýchkoľvek iných médiách používať, reprodukovať, pripravovať práce od neho odvodené, distribuovať ho, verejne predvádzať, vystavovať, šíriť a zverejňovať, pričom takéto právo je nezrušiteľné, nepodlieha licenčným poplatkom, je nevýhradné, s možnosťou poskytovať sublicencie a je prevoditeľné.

Nesiete výlučnú zodpovednosť za svoj Užívateľský obsah a dôsledky jeho umiestnenia, uvedenia a/alebo zverejnenia. Andy Sebastian Morávek môže, avšak nie je povinný, pred a/alebo po jeho uvedení Užívateľský obsah kontrolovať a sledovať. Berte však na vedomie, že nie je možne, aby sme všetok Užívateľský obsah sledovali a kontrolovali. Andy Sebastian Morávek nebude niesť a ani nemôže niesť zodpovednosť za presnosť, úplnosť, kvalitu alebo platnosť Užívateľského obsahu, ktorý na webových stránkach zverejnia tretie strany.

Andy Sebastian Morávek nevydáva schválenie k žiadnemu Užívateľskému obsahu alebo názorom, odporúčaniam alebo radám uvedených na týchto Webových stránkach a v súvislosti s Užívateľským obsahom výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť.

Andy Sebastian Morávek má výhradné právo a možnosť z akéhokoľvek dôvodu a kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu, a úplne na základe vlastného rozhodnutia, upravovať a/alebo odstraňovať správy alebo iný Užívateľský obsah, ktorý je neprijateľný, nevhodný alebo iným spôsobom porušuje tieto Pravidlá používania. Užívateľ, ktorý je presvedčený, že konkrétny Užívateľský obsah je neprijateľný alebo nevhodný môže okamžite informovať Andyho Sebastiana Morávka. Po doručení takéhoto upozornenia vynaložíme primerané úsilie na to, aby sme v primeranej časovej lehote realizovali podľa nášho názoru nevyhnutné kroky. Keďže sa jedná o manuálny proces, zoberte na vedomie, že nemusíme byť schopní okamžite odstrániť alebo upraviť Užívateľský obsah.

08. Obmedzenie zodpovednosti

V ŽIADNOM PRÍPADE Andy Sebastian Morávek NEBUDE NIESŤ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, REPRESÍVNE, OSOBITNÉ, NÁHODNÉ ALEBO INÉ ŠKODY, KTORÉ VZNIKLI V DÔSLEDKU PRÍSTUPU NA TIETO WEBOVÉ STRÁNKY, OBSAH ALEBO UŽÍVATEĽSKÝ OBSAH ALEBO V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNOK, OBSAHU ALEBO UŽÍVATEĽSKÉHO OBSAHU ALEBO V SÚVISLOSTI S VYŠŠIE UVEDENÝM; UVEDENÉ AJ V PRÍPADE, AK Andy Sebastian Morávek BOL O MOŽNOSTIACH VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD INFORMOVANÁ, AK TIETO ŠKODY NEVZNIKNÚ PRIAMO A VÝLUČNE V DÔSLEDKU SVOJVOĽNÉHO KONANIA ALEBO HRUBEJ NEDBANLIVOSTI NA STARNE Andyho Sebastiana Morávka.

V prípade, že žijete v krajine alebo štáte, ktorý neumožňuje žiadne z vyššie uvedených vylúčení alebo obmedzení zodpovednosti ani vzdanie sa záruk uvedených v článku 4 tohto dokumentu, takéto vylúčenia alebo obmedzenia sa na Vás vzťahovať nebudú. Budú sa však na Vás vzťahovať v takom rozsahu, v akom sú takéto vylúčenia alebo obmedzenia prípustné. V takomto prípade sa budú na Vás dané vylúčenia a obmedzenia vzťahovať v maximálnom možnom rozsahu dovolenom príslušným právnym poriadkom, ktorý sa na Vás vzťahuje.

09. Obsah / software tretích strán

Andy Sebastian Morávek nebude niesť v žiadnom prípade zodpovednosť za obsah akýchkoľvek stránok vlastnených tretími osobami, ktoré môžu byť prepojené s našimi Webovými stránkami pomocou hypertextového odkazu, bez ohľadu na to, či je takýto hypertextový odkaz uvedený na Webových stránkach alebo ho poskytne tretia strana v súlade s Podmienkami používania. Akýkoľvek odkaz na iné stránky uvedený na našich Webových stránkach neznamená schválenie takýchto stránok a vyjadrenie nášho názoru k presnosti, adekvátnosti alebo vhodnosti obsahu stránky, na ktorú tieto Webové stránky odkazujú a nenesieme za tieto stránky žiadnu záruku alebo zodpovednosť.


Na akýkoľvek software, ktorý bude možné z týchto Webových stránok alebo ich prostredníctvom stiahnuť, sa vzťahuje licencia v súlade s podmienkami aktuálnej licenčnej zmluvy. Ak sa v platnej licenčnej dohode neuvádza inak, software sú oprávnený používať výlučne koncoví užívatelia a akékoľvek ďalšie vyhotovovanie kópií, reprodukovania alebo opätovná distribúcia software sú výslovne zakázané. PRÍPADNÉ ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA UVEDENÉHO SOFTWARE JE MOŽNÉ UPLATNIŤ VÝLUČNE V SÚLADE S USTANOVENIAMI PLATNEJ LICENČNEJ ZMLUVY. V SÚVISLOSTI SO SOFTWARE Andy Sebastian Morávek TÝMTO VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOĽVEK ĎALŠIE VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ PREHLÁSENIA ALEBO ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VRÁTANE ZÁRUK ZA PREDAJNOSŤ ALEBO SPÔSOBILOSŤ NA AKÝKOĽVEK KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO ZA NEPORUŠENIE PRÁV.

10. Vlastnícke práva k Webovým stránkam

Tieto Webové stránky sú svojou povahou verejné a akékoľvek informácie na nich uvedené nie sú považované za dôverné. Berte týmto na vedomie, že akékoľvek vynálezy, ktoré budú súčasťou Vami uvedeného Užívateľského obsahu, predstavujú "zverejnenie" tohto vynálezu podľa platných patentových zákonov.

Zoberte na vedomie, že akýkoľvek Užívateľský obsah uvedený a/alebo prejednávaný na týchto Webových stránkach môže byt predmetom patentov, autorských práv, ochranných známok a ďalších práv duševného vlastníctva Andyho Sebastiana Morávka alebo tretích osôb. V prípade, ak uvažujete o využití akýchkoľvek nápadov, návrhov, podnetov, riešení alebo iného Užívateľského obsahu uvedeného na týchto Webových stránkach, ste povinný pred začatím takejto aktivity podniknúť príslušné kroky k získaniu oprávnenia na využívanie práv duševného vlastníctva.

11. Nároky z porušenia autorských práv v USA

Pokiaľ viete alebo máte podozrenie, že niektorý z materiálov uvedených na týchto Webových stránkach (vrátane napríklad materiálov uvedených na Fóre) bol použitý alebo bola z neho vyhotovená kópia spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, zašlite láskavo príslušnú informáciu elektronicky. Podľa amerického autorského zákona DMCA (U.S. Digital Millennium Copyright Act), 17 federálnej zbierky zákonov (U.S.C.) § 512 (c)(3) musí Vaše oznámenie obsahovať nasledujúce informácie:
(i) fyzický alebo elektronický podpis vlastníka autorských práv alebo osoby oprávnenej konať v mene vlastníka výhradného práva, k porušeniu ktorého malo dôjsť; (ii) označenie práce, na ktorú sa vzťahujú autorské práva, k porušeniu ktorých malo dôjsť alebo, ak sa oznámenie týka viacerých prác na jedenej internetovej stránke, na ktoré sa vzťahujú autorské práva, tak reprezentatívny zoznam týchto prác na danej stránke; (iii) označenie materiálu, v dôsledku ktorého malo dôjsť k porušeniu alebo ktorý mal byť predmetom porušenia, ktorý má byť odstránený alebo ku ktorému má byť znemožnený prístup a primerané informácie dostatočné na to, aby sme mohli materiál lokalizovať; (iv) informácie v rozumnej miere dostatočnej na to, aby sme Vás mohli kontaktovať, napríklad adresu, telefónne číslo a v prípade, ak je k dispozícii, aj elektronickú adresu, na ktorej Vás budeme môcť kontaktovať; (v) Vaše prehlásenie, že ste v dobrej viere presvedčený, že k užívaniu dotknutého materiálu daným spôsobom neposkytol oprávnený vlastník autorských práv alebo jeho zástupca súhlas, alebo že je v rozpore so zákonom; (vi) prehlásenie, že informácie uvedené v oznámení sú presné, a že pod hrozbou trestu za krivé svedectvo prehlasujete, že ste vlastníkom autorských práv alebo osobou oprávnenou konať v mene vlastníka výhradného práva, k porušeniu ktorého malo dôjsť.

Vyššie uvedené informácie sú poskytované výhradne za účelom informovania Andyho Sebastiana Morávka o skutočnosti, že mohlo dôjsť k neoprávnenému použitiu Vašich materiálov, ktoré sú chránené autorskými právami. Akékoľvek iné otázky ako napríklad otázky týkajúce sa produktov, žiadosti alebo obavy týkajúce sa nesprávneho zverejnenia a/alebo obsahu nebudú týmto spôsobom zodpovedané.

12. Náhrada škody a zbavenie zodpovednosti

Súhlasíte s tým, že odškodníte a zbavíte zodpovednosti Andyho Sebastiana Morávka, právnych zástupcov, sprostredkovateľov, nástupcov a splnomocnencov v prípade akýchkoľvek škôd, záväzkov, nákladov a výdavkov (vrátane primeraných odmien právnych zástupcov, odborníkov a súdnych trov), ktoré vzniknú v dôsledku zverejnenia, obsahu, prenosu akýchkoľvek správ dát, materiálov alebo iného Užívateľského obsahu, ktorý umiestnite na Webových stránkach alebo v dôsledku akéhokoľvek porušenia týchto Podmienok používania z Vašej strany. V prípade akejkoľvek žaloby alebo právneho sporu, ku ktorému dôjde v dôsledku Vami uverejneného vyhlásenia alebo iného Užívateľského obsahu si Andy Sebastian Morávek vyhradzuje právo uviesť Vašu totožnosť a všetky ďalšie informácie, ktoré bude mať o Vašej osobe k dispozícii.

V prípade, ak budete s jedným alebo viacerými užívateľmi v spore, zbavujete Andyho Sebastiana Morávka, právnych zástupcov, sprostredkovateľov, nástupcov a splnomocnencov zodpovednosti za nároky, požiadavky a škody (skutočné aj následné) akéhokoľvek druhu a povahy, známe či neznáme, ktoré vznikli v dôsledku takýchto sporov alebo v súvislosti s nimi.

13. Ukončenie prevádzky stránok

Mám výhradné právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu a bez predchádzajúceho upozornenia alebo udelenia súhlasu ukončiť prevádzku Webových stránok alebo ktorejkoľvek ich časti. Nebudem niesť žiadnu zodpovednosť ani záruky za to, ak nebude Obsah a/alebo Užívateľský obsah uvedený na týchto Webových stránkach uložený alebo vymazaný.

14. Riešenie sporov

Tieto Podmienky používania sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a v súlade s nimi budú vykladané. V prípade akýchkoľvek sporov, nárokov alebo žalobných dôvodov, ktoré vzniknú z týchto Podmienok používania alebo Vášho užívania Webových stránok alebo v súvislosti s nimi, vrátane akýchkoľvek sporov, ktoré sa budú týkať existencie alebo platnosti týchto Podmienok používania súhlasíte so súdnou príslušnosťou slovenských súdov.

15. Oddeliteľnosť

V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok používania stane neplatným alebo nevymáhateľným, tak takéto neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie bude nahradené platným, vymáhateľným ustanovením, ktoré bude v maximálne možnej miere zodpovedať zámeru pôvodného ustanovenia, pričom ostane zachovaná vymáhateľnosť ostatných ustanovení.

16. Nemožnosť vzdania sa práv

Nevymáhanie akejkoľvek časti týchto Podmienok používania zo strany Andyho Sebastiana Morávka nepredstavuje vzdanie sa akýchkoľvek práv Andyho Sebastiana Morávka podľa týchto Podmienok používania, či už sa týka minulých alebo budúcich konaní akejkoľvek osoby. Prijatie akýchkoľvek finančných prostriedkov Andym Sebastianom Morávkom ani spoliehanie sa akejkoľvek osoby na konanie Andyho Sebastiana Morávka nebude považované za vzdanie sa akejkoľvek časti týchto Podmienok používania, Pravne účinné môže byť výlučne konkrétne vzdanie sa práv v písomnej podobe podpísané oprávneným zástupcom Andyho Sebastiana Morávka.

17. Nadpisy

Nadpisy článkov týchto Podmienok používania sú uvádzané výlučne pre lepšiu prehľadnosť a nepredstavujú súčasť tohto dokumentu, ani nemajú žiaden vplyv na význam alebo výklad týchto Podmienok používania.

Ďakujem, že navštevuješ môj web.

Posledná aktualizácia: 17.12.2015

Copyright © 2016, Andy Sebastian Morávek

Tieto webové stránky (ďalej aj "web") ti prináša Andy Sebastian Morávek, resp. Andy Sebastian Morávek - something4u.Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Priestor pre tvoj komentár, správu alebo odkaz

Dôsledne si skontroluj hlavne tvoju mailovú adresu, ak očakávaš relevantnú a kompetentnú odpoveď na tvoj dotaz. :-)