Copyright

Andy Sebastian Morávek je výlučným nositeľom tzv. copyright-u, ergo majetkových práv k stránkam AndyMoravek.sk a k jeho obsahovým častiam v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon). Andy Sebastian Morávek je v súlade s ustanovením § 18 Autorského zákona oprávnený uplatňovať svoje majetkové práva k týmto internetovým stránkam.

Tiež domáhať sa ochrany svojich práv nárokmi

vyplývajúcimi z ustanovenia § 56 Autorského zákona.

Texty, obrázky (s výnimkou tých voľne šíriteľných z internetu) a všetky grafické úpravy týchto stránok sú predmetom autorského práva. Ako také sú chránené autorským zákonom. Akýkoľvek spôsob použitia diela chráneného autorským zákonom podlieha v zmysle § 18 ods. 2 Autorského zákona predchádzajúcemu písomnému súhlasu Andyho Sebastiana Morávka. V súlade s § 24 Autorského zákona je zakázané vyhotovovať rozmnoženiny diela na účely, ktoré sú priamo alebo nepriamo obchodné.

Citácie textov (nepozmenené, neupravované) je možné použiť na iných webových stránkach jedine v prípade uvedenia ich zdroja, čiže “AndyMoravek.sk” alebo priameho linku na predmetný článok.

Užívateľ stránok AndyMoravek.sk je oprávnený sťahovať informácie z webových stránok do dočasných zložiek výlučne pre svoju osobnú potrebu. Podmienkou sťahovania však je

zákaz vymazať, odstrániť, zmeniť alebo upraviť

internetové stránky alebo ich obsahové časti. Rovnako je zakázané zmeniť a odstrániť akýkoľvek znak alebo logo, ktorý je súčasťou obchodného mena Andyho Sebastiana Morávka, jeho produktov alebo služieb.

Autorské práva a všetky ďalšie vlastnícke práva k obsahu, ktorý poskytuje Andy Sebastian Morávek, software k prevádzkovaniu a zverejneniu webových stránok, kompilácia dát na webových stránkach a poradie, sled a usporiadanie týchto webových stránok

patria Andymu Sebastianovi Morávkovi

a / alebo jeho partnerom alebo poskytovateľom licencie. Akékoľvek práva k obsahu, ktoré nie sú výhradne poskytnuté v tomto dokumente, sú vyhradené.